Ontwikkelingsvisie toerisme Oss en Lith

In samenwerking met stedebouwkundigbureau Bugel en Hajema heeft Van Nuland & Partners voor de Stichting Maasmeanders een visie opgesteld voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het gebied langs de Maas.

Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de gemeenten Oss en Lith, de provincie Noord-Brabant en de reconstructiecommissie Maas en Meierij. De Maasmeanders verenigt een groot aantal (recreatie)ondernemers in Noordoost-Brabant.

De visie omvat o.a. een ruimtelijk kader voor huidige en toekomstige recreatieve initiatieven, ontwikkelingen en belangen in het gebied. Ook heeft de visie als bouwsteen gediend voor het ruimtelijk beleid van de beide gemeenten.

Ten behoeve van de opstelling van de visie zijn de kernkwaliteiten van het gebied en het geldende beleid in beeld gebracht. Daarnaast zijn er 34 initiatieven van (potentiële) recreatieondernemers in het gebied verkend en getoetst op kansen en belemmeringen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met instanties die zich bezig houden met ontwikkelingen die voor toerisme en recreatie van belang zijn, waaronder natuur, landschap, cultuurhistorie en (verbrede) landbouw.

Onze taak betrof het voeren van de gesprekken met de betrokken ondernemers en organisaties, het mede leiden van een aantal workshops en het mede schrijven van de ontwikkelingsvisie.