Visie-ontwikkeling

Een goede en duidelijke visie, draagvlak en samenwerking vormen niet alleen de randvoorwaarden voor een succesvolle bedrijfsvoering van individuele ondernemers in de vrijetijdssector. Ook voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheden en organisaties in de vrijetijdssector zijn dit noodzakelijke voorwaarden om goed te kunnen opereren.

 

Erik van Nuland van Van Nuland & Partners heeft veel ervaring met de advisering en ondersteuning van strategische projecten van deze, vaak collectieve, opdrachtgevers. We helpen deze partijen bij het bepalen van wat ze willen bereiken en hoe ze dat het beste voor elkaar krijgen. Dit doen wij hoofdzakelijk door middel van:

 

  1. Opstellen van toeristisch-recreatieve visies, waarin het toekomstbeeld van een organisatie, regio of samenwerkingsverband wordt beschreven
    Omdat wij niet alleen adviserend, maar ook uitvoerend actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector, zijn we altijd op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen en van veranderingen in beleid en wet- en regelgeving. Kennis die onmisbaar is voor het opstellen van een toeristisch-recreatieve visie.
  • Gebiedsgerichte inzet
    Bij een gebiedsgerichte aanpak worden complexe projecten aangepakt die zich op het snijvlak van meerdere beleidsterreinen begeven. Belangen uit de ruimtelijke ordening, natuur en ecologie kunnen samenvallen met belangen van de vrijetijdssector. Uitgangspunt is altijd dat partijen in een gebied of regio samen willen werken aan het verbeteren van de potentie of uitstraling van het gebied.

 

Van Nuland & Partners ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak op verschillende manieren:

 

  • we brengen als onafhankelijke schakel de belangen van betrokken partijen samen;
  • we stimuleren de betrokkenheid van recreatieondernemers bij een project;
  • we brengen visie, creativiteit en realisme in bij het opstellen van een gebiedsprogramma.